CS – DV Minh Hằng lựa chọn Hoa Đồng Nội thiết kế Background cho bộ sưu tập mới.